HÍREK
Jogszabályváltozások 2009
2009. évi CXI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról
TovábbTovább

VPOP tájékoztató
„Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2010. január 01-től a Vám-és Pénzügyőrség felé teljesítendő
Tovább

Hír archívum

  a legjobb megoldás

Telefon: +36 30 9365417 
Fax:+36 1 4052380
Postacím:

HU-1147. Budapest, Kerékgyártó u. 46/B.

E-mail:
Skype:ssn-info

  Termékdíj bevallás - 2010-től csak elektronikusan

A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvényt (a továbbiakban: Kt.) is módosító egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 491. § (1) bekezdése szerint 2010. január 1-jétől a környezetvédelmi termékdíj bevallást kizárólag elektronikus úton lehet megtenni. Ez természetesen vonatkozik a 2009. év utolsó tárgyidőszakra (december hónap, IV. negyedév) és az éves bevallások benyújtására is.

Ahhoz, hogy a bevallásokat megfelelő módon ki lehessen tölteni, és hogy az ügyfelet és bevallását egyedileg azonosíthassuk az alábbi feltételeket szükséges teljesíteni:

Egyedi azonosító számok igénylése

„Kt. 3. § (7) A vámhatóság az általa adott azonosító szám (a továbbiakban VPID szám) és a Globális Szervezet Azonosító Szám (a továbbiakban: GLN szám) alapján az ügyfelet nyilvántartásba veszi és nyilvántartja.

Kt. 4/B. § (1) A környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a kötelezettet, valamint a termékdíjas kötelezettség végrehajtásában részt vevő személyeket a termékdíjas kötelezettség teljesítése céljából GLN szám alapján tartja nyilván. A vámhatóság a megküldött GLN szám alapján az ügyfelet a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. tv 17. § (2) bekezdésben foglaltak szerinti VPID számmal látja el és tartja nyilván.”

a)     VPID vagy vámazonosító szám igénylése a vámhatóságtól

A vámazonosító szám igényléséhez a www.vam.gov.hu internetes oldal „Dokumentumtár” menüpontja alatt található formanyomtatványok egyikének (a gazdálkodói formának megfelelő) a kitöltése és postai vagy személyes úton történő benyújtása szükséges. A vámazonosító szám igénylése díjtalan, a megfelelő formanyomtatvány kitöltése mellé az igazoló (ok)iratok hiteles másolatban történő benyújtása szükséges. Segédletként az oldalra feltöltésre került e formanyomtatványok kitöltési útmutatója is.

A vámhatóság internetes oldalán az alábbi nyomtatványok érhetők el:

·         VPID/EORI Adatlap – magánszemélyek részére

·         VPID/EORI Adatlap – egyéni vállalkozók részére

·         VPID/EORI Adatlap – gazdálkodók részére

·         VPID/EORI Pótlapok

A kitöltött, cégszerű aláírással ellátott nyomtatványt (a csatolandó mellékletekkel együtt) a lakhely/székhely szerint illetékes vám- és pénzügyőri hivatal felé kell benyújtani.

Aki Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozását követően már kért VPID számot, annak a környezetvédelmi termékdíj bevallások elektronikus beküldéséhez új vámazonosító számot nem kell igényelnie.

b)     GLN szám megkérése a GS1 Magyarország Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt.-től

GLN számot online módon, vagy hagyományosan papír alapon, regisztrációs költség megfizetése mellett lehet igénybe venni. A www.gs1hu.org internetes oldalra látogatva letölthető a GLN szám igényléséhez szükséges nyomtatvány, a hozzá tartózó kitöltési útmutató, valamint a díjszabással kapcsolatban is található információ.

ABeV keretprogram és a nyomtatványcsomagok

„Kt. 3. § (12) A vámhatóság a termékdíj fizetéssel kapcsolatos jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez nyomtatványt rendszeresíthet, különösen a bejelentésre, az adatszolgáltatásra, a bevallás kiegészítésére szóló felhívásra tett nyilatkozatra, az önellenőrzésre, a termékdíjfizetésre, az átvezetésre, a kiutalásra és a termékdíj folyószámla egyeztetésre. A rendszeresített nyomtatvánnyal azonos értékű, ha az iratot a vámhatóság internetes honlapján közzétett számítógépes program segítségével elektronikusan támogatott formanyomtatványként teszi közzé.”

Az ABeV nyomtatványkitöltő program az APEH által került publikálásra, melynek egy Java alapú verziója is létezik, fontos megjegyezni azonban, hogy a vámhatóság által rendszeresített formanyomtatványok egyelőre a Java alapú keretprogramban nem működnek, így mindenképpen a nem Java-s ABeV-et szükséges letölteni a www.apeh.hu oldalról.

A vámhatóság által lefejlesztett és elérhetővé tett nyomtatványcsomagok (melyek a hatályos jogszabályi szövegezést követik):

·         KT09-bev – környezetvédelmi termékdíj havi és negyedéves bevallása 2009.

·         KT09-bejke – környezetvédelmi termékdíj bejelentés/kérelem 2009.

·         KT08 – környezetvédelmi termékdíj bejelentés/bevallás/kérelem 2008.

·         Önellenőrzés – környezetvédelmi termékdíj önellenőrzési lapok 2003-2007.

·         KT08_önell2008 – a környezetvédelmi termékdíj 2008. évi bevallások önellenőrzéséhez elektronikusan kitölthető nyomtatvány

·         Pótbevallás – környezetvédelmi termékdíj pótbevallás 2003-2007.

A formanyomtatványok, valamint a hozzájuk tartozó kitöltési útmutatók letölthetők a www.vam.gov.hu oldalról a környezetvédelmi termékdíj menüpont alatt található „letölthető nyomtatványok és kitöltési útmutatók” link alól. Szintén itt található egy Pótbevallás segédanyag is, mely az önellenőrzések és pótbevallások bejelentéséhez szükséges „időállapot” szerint rendezett köteles termékek felsorolását, díjtételét tartalmazza.

Fontos megjegyezni, hogy 2009. június 1-jétől alkalmazható a KT09-bev 1.2-es verziója, mely tartalmazza a 2009. június 1-jétől hatályos jogszabálynak megfelelő változásokat, kódokat. Az új verzió közzétételének időpontjától a KT09-bev 1.0 verzióját nem fogadja be a rendszer, ezért a KT09-bev nyomtatványt rendszeresen frissíteni szükséges.

Bevallás

a) papír alapú bevallás

2009. december 31-ig van rá lehetőség, mely gyakorlatilag az elektronikusan támogatott formanyomtatványokat az ABeV keretprogram segítségével, számítógéppel történő kitöltését követően kinyomtatott, cégszerű aláírással ellátott bevallások postán történő továbbítását jelenti. A kézzel kitöltött nyomtatványokat a vámhatóság nem fogadja el!

b) elektronikus bevallás

2010. január 1-jétől kötelezően alkalmazandó eljárás a bevallások benyújtása során. Az ügyféli oldalról gyakorlatilag a kinyomtatást és a postára adást váltja fel.

·         Kormányzati portál – Ügyfélkapu

Az elektronikus beküldésre a kormányzati gerinchálón üzemeltetett (www.magyarorszag.hu oldalról elérhető) Ügyfélkapun keresztül van lehetőség, melyhez külön kormányzati portál regisztráció szükséges.

A regisztráció során az ügyfél részére az elektronikus adóbevallások (jelen esetben termékdíj) és adatszolgáltatások benyújtásához szükséges a Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központja által működtetett Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerhez (a továbbiakban: KR) való hozzáférési jogosultság kerül kiadásra.

Az ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett egyszeri belépéssel biztonságosan kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó szervekkel. Ilyen közigazgatási szerv például az APEH mellett többek között a Vám- és Pénzügyőrség is.

Ki regisztrálhat az Ügyfélkapun?

A regisztrációt bármely természetes személy kezdeményezheti a regisztrációs eljáráson keresztül bármelyik okmányirodában. Az okmányirodai regisztráció során az ügyfélnek igazolnia kell:

- személyazonosságát,

- aláírásával hozzá kell járulnia adatai kezeléséhez,

majd ezt követően a Központi Hivatal a megadott adatokat a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban (vagy az alá nem tartozó külföldiek esetében az idegenrendészeti nyilvántartásban) ellenőrzi. Amennyiben a felhasználó az adatai kezeléséhez történő hozzájárulást visszavonja, személyes ügyfélkapuja megszüntetésre, személyes adatai pedig törlésre kerülnek.

Az elektronikus közigazgatási ügyintézéshez személyes ügyfélkapu létesítésekor szükséges az ügyfél azonosítása. A folyamat során az egyébként ilyenkor szokásos (név, születési hely/idő, anyja neve … stb) adatokon túl a felhasználó név és e-mail cím megadása szükséges.

Amennyiben a megadott adatokban változás következne be, azt az okmányirodában be kell jelenteni. A személyes adatok megváltozását csak személyesen (igazoló okmányok bemutatása mellett), az elektronikus levélcím változására vonatkozó igényt elektronikus formában, az Ügyfélkapun keresztül is be lehet jelenteni.

Mi szükséges a regisztrációhoz?

Az ügyfélkapu létesítéséhez személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, 2001. január 1. után kiállított kártya formátumú vezetői engedély), valamint e-mail cím szükséges.

Ezen adatok, valamint az elektronikus levélcím megléte – az ügyfél erre kapja meg az első belépéshez szükséges egyszeri kódját – mellett kötelezően szükséges ez egyedi felhasználói név is. A felhasználói nevet az ügyfél választja, abban az esetben ha az ügyfél által választott név már létezik a korábbi regisztráltakat tartalmazó adatbázisban, úgy újat kell választani.

A felhasználói név formátumára vonatkozó szabályok:

· nem tartalmazhat szóközt az elején és a végén,

· min 4 karakter,

· legalább 3 eltérő karaktert tartalmazzon,

· megengedett karakterek (számok, kis- és nagy betűk, ékezetes betűk)

a személyi adat- és nyilvántartás hatálya alá nem tartozó külföldiek esetén az azonosítás az útlevél, valamint – amennyiben azzal rendelkezik – a magyarországi tartózkodásra jogosít engedélyek alapján történik. A személyi adat – és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó EGT tagállamok állampolgárainak azonosítása útlevél vagy más személyazonosításra alkalmas okmány alapján történik.

Meddig érvényes a regisztráció?

A személyes ügyfélkapu érvényességi ideje alapesetben – a megadott egyedi jelszó érvényességével azonos – a rögzítéstől számított maximum 5 év, amennyiben az ügyfél a regisztráció során ennél kevesebb időt nem határoz meg a Regisztrációs Adatlapon.

A személyes ügyfélkapu regisztrációja a Regisztrációs Adatlap megfelelő pontjának kitöltésével meghosszabbítható. Ezt vagy személyesen bármelyik okmányirodában lehet megtenni, vagy az Ügyfélkapu oldalán – bejelentkezést követően – ki kell tölteni a Regisztrációs Adatlap meghosszabbításra vonatkozó részt.

Amennyiben a jelszó érvényességi idejének lejárta előtt az ügyfél nem rendelkezik ügyfélkapuja érvényességi idejének meghosszabbításáról, úgy adatai törlődnek és személyes ügyfélkapuja megszüntetésre kerül.

Mennyibe kerül a regisztráció?

Egy (azaz 1) személyes ügyfélkapu létrehozás ingyenes. A felhasználó azonban több ügyfélkapu létesítését is kezdeményezheti. A második és minden további személyes ügyfélkapu létesítéséért hozzáférésenként (kapunként) az általános tételű eljárási illetékkel megegyező összegű regisztrációs díjat kell fizetni.

A már meglévő regisztrációval kapcsolatos adatmódosítás nem minősül második ügyfélkapu létesítésének.

· Elektronikus Ügyfél Címtár (EÜC) regisztráció a vámhatóságnál

Ha már rendelkezünk a központi Ügyfélkapuhoz regisztrációval, akkor a vámhatósággal is tudatni szükséges, hogy a továbbiakban elektronikus módon kívánjuk lebonyolítja az ügyintézést.

Az APEH-nál lévő elektronikus adóbevalláshoz szükséges regisztráció nem használható egyúttal a Vám- és Pénzügyőrséghez is, így a regisztrációs eljárást külön a vámhatóságnál is meg kell indítani!

Aki nem jelentkezett be az elektronikus ügyintézés céljából a vámhatósághoz, annak nincs lehetősége elektronikus bevallás sikeres benyújtására!

Az ügyfél által meghatározott, illetve saját nevében eljáró bejelentő az illetékes regionális ellenőrzési központ által az Egységes Ügyfél Címtárba (EÜC) kerül regisztrálásra. A vámhatósági regisztráció elvégzésére illetékes vámszerv az adóalany lakóhelye/székhelye szerint illetékes regionális ellenőrzési központ. Az ügyfél (adóalany) elektronikus termékdíj bevallásra és adatszolgáltatásra vonatkozó kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, ha részére a KR a feltöltött bevallás elfogadásáról értesítést ad.

Az ABeV nyomtatványkitöltő program használatával történő elektronikus termékíj bevallás és adatszolgáltatás benyújtása, a Vám- és Pénzügyőrség felé bevallásra/adatszolgáltatásra kötelezett, vagy visszaigénylésre jogosult adóalanyt, valamint az általa képviseleti joggal felruházott bejelentőt és együttes jóváhagyásra jogosultat alanyi jogon illeti meg. A vámhatóság valamennyi vele kapcsolatba kerülő, az elektronikus termékdíj bevallás és adatszolgáltatás benyújtására jogosult bejelentőt és együttes jóváhagyásra jogosultat az EÜC-ben tartja nyilván.

A vámhatósági regisztráció attól az időponttól él, amikor az ügyfelet a vámhatóság az általa megadott e–mail címen vagy postai úton erről értesíti. Az értesítés hiányában nem lehetséges a bevallás elektronikus benyújtása, ilyen esetben a vámhatóságtól az értesítési tárhelyre hibaüzenet kerül küldésre, amely arról ad tájékoztatást hogy a rendszer számára nem ismert a beadó személye.

A vámhatóság honlapjáról (www.vam.gov.hu) letölthetőek a szükséges „R01-R04” nyomtatványok, melyek az ABeV nyomtatványkitöltő programhoz telepítve használhatók az elektronikus bevallás bejelentéséhez, módosításához. A megfelelő nyomtatvány kitöltésével és személyes vagy postai úton – a lakhely/székhely szerint illetékes regionális ellenőrzési központ részére – történő eljuttatásával a hatóság értesítését – majd az azt követő regisztrációról kapott visszaértesítést – követően már lehetőség van az elektronikus bevallás benyújtására.

Bejelentő

Az ügyfélnek/bejelentőnek a vámhatósági regisztrációhoz a kérelemben szereplő adatok alátámasztására be kell mutatnia az azonosításhoz szükséges alábbi dokumentumokat:

a)   Képviseleti joggal rendelkező meghatalmazott esetén:

 • APEH által kiállított adóigazolvány másolatát (az adóazonosító szám ellenőrzéséhez),
 • az előzetesen ABeV programmal kitöltött és kinyomtatott R01 számú nyomtatványt,
 • a törvényes képviseletet igazoló okiratot,
 • gazdasági társaság esetén az aláírási címpéldány másolatát.

b)   Együttes aláíró (jóváhagyó) esetén:

 • APEH által kiállított adóigazolvány másolatát (az adóazonosító szám ellenőrzéséhez),
 • az előzetesen ABeV programmal kitöltött és kinyomtatott R03 számú nyomtatványt,
 • a törvényes képviseletet igazoló okiratot,
 • gazdasági társaság esetén az aláírási címpéldány másolatát.

c)   Saját jogán bejelentő esetén:

 • APEH által kiállított adóigazolvány másolatát (az adóazonosító szám ellenőrzéséhez),
 • az előzetesen ABeV programmal kitöltött és kinyomtatott R01 számú nyomtatványt.

Az ügyfélkapu viszontazonosítás sikeressége érdekében különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a bejelentőnek és a jóváhagyó(k)nak a személyes azonosító adatai és e-mail címe az okmányirodai regisztráció során megadott adatokkal teljes mértékben egyezően kerüljenek a vámhatósági regisztrációs adatlapokon feltüntetésre.

Vámhatósági regisztráció folyamata

Az APEH internetes oldaláról szükséges letölteni, azt követően telepíteni az ABeV nyomtatványkitöltő alkalmazást, továbbá a vámhatóság oldalán megtalálható R01 számú (és együttes aláírási jog esetén az R03 számú) elektronikus regisztrációs nyomtatvány(oka)t. A bejelentő által történő – kitöltési útmutató szerinti – kitöltést követően az R01 számú (és együttes aláírási jog esetén az R03 számú) nyomtatvány(ok), majd az ABeV alkalmazás segítségével ellenőrzött, hibátlan adatlap(ok) kinyomtatásra kerülnek. Ezt követően a kitöltött, eredeti aláírásokkal ellátott nyomtatvány(ok), mellékletekkel együtt postai vagy személyes úton történő benyújtása szükséges a vámhatósági regisztrációt végző, székhely szerint illetékes regionális ellenőrzési központ részére. A beérkezett kérelem alapján a regionális ellenőrzési központ a bejelentőt és jóváhagyó(ka)t regisztrálja az EÜC-ben, melyet követően a vámhatósági regisztrációról szóló igazolást – az eredetiben benyújtott mellékletekkel együtt – az adóalany részére postai úton megküldi. A beérkezett kérelem hiányos, illetve hibás kitöltése esetén az adóalanyt hiánypótlásra szólítja fel.

Vámhatósági regisztráció módosítása

A bejelentő (felhasználó) jogosultsági adataiban történt módosításokat/változásokat (kiterjesztés vagy csökkentés) egy új R01 nyomtatvány kitöltésével szükséges kezdeményezni, mellyel kapcsolatos eljárás megegyezik a vámhatósági regisztráció során leírtakkal. Módosítás esetében az R01 nyomtatványon utoljára megadott jogok lesznek érvényben. Amennyiben egy korábban bejelölt jogosultság a módosítási kérelemmel kapcsolatos adatlapon nem kerül ismételten jelölésre, akkor az megszűnik.

Vámhatósági regisztráció visszavonása

A meghatalmazó a bejelentőnek adott benyújtási, illetve az együttes aláírásra vonatkozó jóváhagyási jogosultság teljes körű visszavonására az R02 számú (Bejelentés és Regisztrációs Adatlap az elektronikus adóbevalláshoz és adatszolgáltatáshoz fűződő meghatalmazás visszavonásáról), illetve az R04 (Bejelentés és Regisztrációs Adatlap az elektronikus adóbevalláshoz és adatszolgáltatáshoz fűződő jóváhagyási jog visszavonásáról) nyomtatvány(ok)nak az illetékes regionális ellenőrzési központhoz történő benyújtásával tesz eleget.

Az illetékes regionális ellenőrzési központ által az ügyfél kérelmére regisztrált, az elektronikus adóbevalláshoz és adatszolgáltatáshoz fűződő valamennyi meghatalmazás és jóváhagyási jog visszavonását, meghatalmazott/jóváhagyó személyenként külön R02, illetve R04 számú adatlappal kell kezdeményezni.

A bejelentő/jóváhagyó nevére szóló, adóbevallásra és adatszolgáltatásra kötelezett/visszaigénylésre jogosult meghatalmazó által kiállított – a meghatalmazó eredeti aláírását tartalmazó – meghatalmazás, illetve jóváhagyási jog visszavonására vonatkozó R02, illetve R04 számú nyomtatvány mellékletét kell képezze:

 • a visszavonást kérő törvényes képviseletét igazoló okirat,
 • az aláírási címpéldány másolata.

Az adatlap javítást, átírást (felül hitelesítéstől függetlenül) nem tartalmazhat, ilyen esetben a vámhatóság hiánypótlásra szólítja fel az adóalanyt.

http://www.termekdijinfo.hu/szakertovalasz/Lapok/2010_csak_elektronikusan.aspx

<< Vissza

Kezdőlap   |   Magunkról   |   Szolgáltatás   |   Partnereink   |   Kapcsolatok   |   Hírek   |   Cégkereső   |   Deviza   |  

Copyright © 1997 - 2oo8. All rights reserved SSN Consulting Ltd.