HÍREK
Jogszabályváltozások 2009
2009. évi CXI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról
TovábbTovább

VPOP tájékoztató
„Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2010. január 01-től a Vám-és Pénzügyőrség felé teljesítendő
Tovább

Hír archívum

  a legjobb megoldás

Telefon: +36 30 9365417 
Fax:+36 1 4052380
Postacím:

HU-1147. Budapest, Kerékgyártó u. 46/B.

E-mail:
Skype:ssn-info

  Módosul a termékdíj törvény

A 2009. évi CXI. törvénnyel módosul a termékdíj törvény

A 2009. évi CXI. törvény [1] (továbbiakban: Ktm.) módosította a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvényt (továbbiakban: Kt.), mely megjelent a Magyar Közlöny 160. számában 2009. november 13-án. A Ktm. néhány olyan pontjára hívom fel a Kedves Olvasó figyelmét, amely a vállalkozások jelentős részét érinti/érintheti 2010-ben a termékdíj-fizetési kötelezettségek vonatkozásában.

Tárgyi hatály

A Kt. hatályai közül először is a tárgyi hatályban történt változást említem meg, mivel a hűtőközeg kikerül a termékdíj-köteles termékek köréből, viszont változatlanul köteles terméknek minősül a gumiabroncs (2010-től a motorkerékpár gumiabroncs is), a csomagolás, az egyéb kőolajtermék, az akkumulátor, a reklámhordozó papír és az elektromos és elektronikai berendezés.

A termékdíj-köteles termék forgalomba hozatala, illetve a saját célú felhasználása esetén termékdíjat kell fizetni, viszont figyelembe kell venni a más termék tartozékaként vagy alkotórészeként – más termékkel együtt vagy annak részeként, illetve összetevőjeként kifejezés helyett – való forgalomba hozatalt vagy felhasználást is.

Személyi hatály

A személyi hatályban az a változás következik be, hogy a kereskedelmi csomagolásnál az első továbbforgalmazó vevői kötelezettség megszűnt, vagyis a csomagolás ezen formájánál is teljes gyártói kötelezettség lép életbe. További változás, hogy az import forgalom esetében a vámadós kikerül a termékdíjas szabályozás alól.

Nézzük meg, hogy a változás után, 2010. január 1-jétől mely személyeket érinti (kötelezettek) a termékdíjas szabályozás:

1.     első belföldi forgalomba hozót vagy saját célú felhasználót;

2.     belföldi előállítású egyéb kőolajtermék és reklámhordozó papír esetében az első belföldi forgalomba hozó első vevőjét;

3.     bérgyártás esetén a termékdíj-köteles termék bérgyártatóját.

Lényeges változás, hogy az áfa adóraktáron belüli értékesítés nem minősül belföldi forgalomba hozatalnak.

A saját célú felhasználásnak minősülő különféle jogcímek meghatározásra kerültek a Ktm-ben, melyek közül az egyik legfontosabb az, hogy csomagolás esetén saját célú felhasználásnak minősül a csomagolás elválasztása a terméktől.

Átvállalás számlán, szerződéssel

Megmarad a termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalásának két formája, vagyis a számlán vagy szerződéssel történő átvállalás. A szerződéses átvállalásra termékdíj-köteles termékenként legfeljebb egyszer kerülhet sor. A kereskedelmi csomagolás személyi hatályának megváltozásával a kereskedelmi csomagolást érintő (kereskedői és annak első vevője szerinti) szerződéses átvállalás megszűnik. Új szabályként lép be a termelői szerveződés szerződéses átvállalása, amennyiben a termelő a termelői szerveződésen keresztül hozza forgalomba a termékdíj-köteles terméket. A termelői szerveződésen keresztüli forgalomba hozatalnak a 73/2009/EK tanácsi rendelet szerinti mezőgazdasági termelő és a termelői szerveződés között kötött értékesítési szerződés tekintendő. A termelői szerveződésnek a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet 122. cikkének a) pont (iii) pontjában meghatározott, valamint a 122. cikk b) és c) pontjában foglaltak szerint létrejött, és a 125. b, 125. c, és 125. e, cikkében meghatározott feltételekkel elismert szervezet, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter által jogerősen elismert termelői csoport minősül.

Eljárási szabályok

Az eljárásjogi változások közül talán a legfontosabb, hogy a termékdíj-fizetési kötelezettségről, illetve a kapcsolódó hasznosítási kötelezettségéről negyedévente kell bevallást benyújtani, az egyik kivétel ez alól az újrahasználható csomagolás, melyre a korábbi szabály szerint évente kell a bevallást megtenni. Ha a bevallásban a termékdíj összege az ezer forintot nem éri el, azt nem kell megfizetni.

Itt kell megemlíteni, hogy a kis mennyiségű csomagolást forgalomba hozó kötelezett termékdíj-fizetési kötelezettségéről – amennyiben teljes mértékben mentes a hasznosítást koordináló szervezet átvállalása által – és a hasznosítási kötelezettségéről a hasznosítást koordináló szervezet tesz bevallást. Ekkor a hasznosítást koordináló szervezetnek az adatok átadásának évében kell teljesítenie a hasznosítási kötelezettséget. A kis mennyiségű csomagolást forgalomba hozó kötelezettnek az minősül, aki legfeljebb évi  200 kg műanyag vagy fém, 500 kg papír vagy fa, illetve 800 kg üveg csomagolást hoz forgalomba, mint kötelezett.

A termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezése alapjaiban nem változik, vagyis az általános szabályok szerint az első belföldi értékesítésekor kiállított számlán feltüntetett teljesítés napját vagy a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napját, míg szerződéses átvállalásnál az átvállaló által kiállított számlán feltüntetett teljesítés napját vagy a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napját kell figyelembe venni. Az egyéb kőolajterméknél és a reklámhordozó papírnál a személyi hatályból következően az első belföldi forgalomba hozó első vevője által kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján vagy a saját célú felhasználás költségként történő elszámolásának napján keletkezik a termékdíj-fizetési kötelezettség.

A készletre vétel napja szerinti termékdíj-fizetési kötelezettség keletkezés annyiban módosul, hogy valamennyi termékdíj-köteles termékre – tehát a külföldről behozott termékdíj-köteles termékre –, illetve a hazai előállítású csomagolás esetében a csomagolás összetevőjére alkalmazható ez a jogintézmény. Ez azt jelenti, hogy a kötelezettnek a készletre vétel szerinti tárgyidőszakot követő bevallásában kell a bevallást és a megfizetést teljesítenie. Ezen túl a bejelentés, leltározás, nyitókészlet és a bevallás szabályi nem változtak.

A képviseletre vonatkozó szabályok kiegészülnek azzal, hogy a kötelezettet az Art. szerinti állandó meghatalmazással, megbízással rendelkező képviselő – az eddig ismert szabályokon túl – a termékdíj befizetését is teljesítheti. Ami annyit jelent, hogy a termékdíj megfizetését is teljesítheti a képviselő, viszont ezen jogcím esetében a kötelezettséget teljesítő képviselő a kötelezettségek teljesítéséért a megbízóval egyetemlegesen felel. Az is változás, hogy ha a kötelezett gazdasági céllal harmadik országban telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye harmadik országban van, a termékdíjjal kapcsolatos ügyének intézéséhez az Art. szerinti pénzügyi képviselő megbízása kötelező.

Nem keletkezik fizetési kötelezettség és a visszaigénylés azon jogcímeinél, ahol az export, valamint a Közösségen belüli értékesítés kifejezések szerepelnek, ott a külföldre történő értékesítés kifejezés került megnevezésre.

Kereskedelmi csomagolás

A kereskedelmi csomagolást érintő egyes szabályok is megváltoznak, ezen belül a személyi hatály változásáról már tettem említést.

Nézzük a díjtételekben bekövetkező változást: a 2009. évben hatályos szabály szerinti H, E1 és E2 Ft/db alapú díjtételek 2010. évben Ft/kg alapú díjtételre változnak az alábbiak szerint:

 

A kereskedelmi csomagolás levonási szabályai is megváltoznak. Először is a megfizetendő termékdíjtétel 2010-ben 70%-ban levonható, ha a kötelezett a felső hasznosítási arány teljesítését igazolja, melyet hasznosítást koordináló szervezet is igazolhat. A felső hasznosítási arány részletszabályait a Kormányrendelet (KtKr.) tartalmazza.

A levonás további szabályai alkalmazhatóak a nem újrahasználható, illetve az újrahasználható kereskedelmi csomagolásnál. Nem újrahasználható kereskedelmi csomagolás esetében a megfizetendő termékdíjtétel 100%-a levonható, ha a nem újrahasználható kereskedelmi csomagolásból keletkezett hulladéknak az anyagában történő hasznosítás tényét vagy az anyagában történő hasznosításra való átadás-átvétel tényét igazolja a kötelezett. Itt is igazolható a hasznosítás ténye a hasznosítást koordináló szervezet igazolásával.

Az újrahasználható kereskedelmi csomagolás után megfizetendő termékdíjtétel 100%-a levonható, ha az újrahasználható csomagolás visszavételi rendszer keretében történő visszavételét és újrahasználatát igazolja a kötelezett.

Termékdíj átalány

Egy teljesen új jogintézmény található a Ktm-ben, ez a „termékdíj-átalány”. Erre vonatkozó szabályokat a 73/2009/EK Tanácsi rendelet szerinti mezőgazdasági termelő kötelezett alkalmazhatja. A Ktm. szerint a tárgyévet megelőző évben legfeljebb évi tíz millió forintos árbevételt elérő mezőgazdasági termelő évi kétezer forint, míg a tíz milliót meghaladó, azonban legfeljebb évi ötven millió forintos árbevételt elérő mezőgazdasági termelő évi hétezer forint, továbbá az a mezőgazdasági termelő, aki a tárgyévben válik kötelezetté, évi ötezer forint termékdíj-átalányt fizet. A mezőgazdasági termelő kötelezettnek a termékdíj-átalányt a tárgyévet követő év március 31-ig kell befizetni. Ezen személynek nem kell a nyilvántartásba vétel során GLN számmal rendelkeznie.

Megszűnő szabályok

További néhány fontos változás: hatályukat vesztik a láncügyletre, a csekély összegű támogatásokra, illetve a hűtőközegek vonatkozó szabályok.

Fogalom-meghatározások

Megváltoztak a fogalmak is, illetve néhány új fogalom szerepel a Ktm-ben, ilyen például a kis mennyiségű csomagolást forgalomba hozó kötelezett, a nem kereskedelmi jellegű termék, a termelői szerveződés, illetve a termelői szerveződésen keresztüli forgalomba hozatal. Néhány fogalomban kisebb módosítások történtek, ilyen a csomagolás, a kereskedelmi csomagolás, illetve a reklám-hordozó papír.

Azokat a változásokat, melyek a termékkörökön belüli változások a végrehajtási rendeletek kihirdetését követően kívánom ismertetni.


[1]A törvényt az Országgyűlés 2009. november 9-i ülésnapján fogadta el. Kihirdette: MK 160/2009. (2009.11.13.)

 

http://www.termekdijinfo.hu/Lapok/2009_CXI_modosul_a_Kt_20091116.aspx

<< Vissza

Kezdőlap   |   Magunkról   |   Szolgáltatás   |   Partnereink   |   Kapcsolatok   |   Hírek   |   Cégkereső   |   Deviza   |  

Copyright © 1997 - 2oo8. All rights reserved SSN Consulting Ltd.